หนี้สงสัยจะสูญ คือ (Doubful Debt)

Click to rate this post!
[Total: 82 Average: 5]

หนี้สงสัยจะสูญ (Doubful Debt) หมายถึง จำนวนเงินที่กิจการกันไว้สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ ถือเป็นบัญชีที่ตั้งขึ้นเพื่อปรับรายการหักจากบัญชีลูกหนี้ในงบดุลเพื่อให้ยอดคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินได้

หนี้สงสัยจะสูญ คือ (Doubful Debt)
หนี้สงสัยจะสูญ คือ (Doubful Debt)
(Visited 92 times, 1 visits today)
Scroll to Top