ใบเพิ่มหนี้ คือ (Debit Note)

Click to rate this post!
[Total: 134 Average: 5]

ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) หมายถึง ลูกค้ามีการเพิ่มสินค้าหรือบริการเกินกว่าข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้ หรือใช้กรณีผู้ขายคำนวณราคาสินค้าหรือบริการผิดพลาดต่ำกว่าความเป็นจริงแต่ได้ดำเนินการออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าแล้ว ดังนั้นผู้ขายจึงต้องออกใบเพิ่มหนี้เพื่อปรับปรุงจำนวนเงินให้กับลูกค้า

ใบเพิ่มหนี้ คือ (Debit Note)
ใบเพิ่มหนี้ คือ (Debit Note)
(Visited 398 times, 2 visits today)
Scroll to Top