ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา คือ ( Development costs )

Click to rate this post!
[Total: 224 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา (Development costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของกิจการ โดยกิจการต้องนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาระบุเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายของกิจการในบัญชีแสดงงบกำไร/ขาดทุนของกิจการ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา คือ ( Development costs )
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา คือ ( Development costs )
(Visited 1,330 times, 1 visits today)
Scroll to Top