ส่วนของเจ้าของ คือ ( Equity )

Click to rate this post!
[Total: 273 Average: 5]

ส่วนของเจ้าของ (Equity) หมายถึง ทุนที่เจ้าของกิจการรวมทั้งหุ้นส่วนนำมาลงทุนโดยอาจเป็นในรูปทั้งเงินสดและสินทรัพย์อื่นๆ นอกจากนี้ส่วนของเจ้าของยังหมายรวมถึงกำไรสุทธิที่ยังมิได้แบ่งให้แก่ส่วนของเจ้าของกิจการอีกด้วย

ส่วนของเจ้าของ คือ ( Equity )
ส่วนของเจ้าของ คือ ( Equity )
(Visited 1,705 times, 1 visits today)
Scroll to Top