ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ คือ ( Exploration Costs )

Click to rate this post!
[Total: 99 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ (Exploration Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายของกิจการอันเกิดจากกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ต่างๆที่เกิดประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการของกิจการ

ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ คือ ( Exploration Costs )
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ คือ ( Exploration Costs )
(Visited 58 times, 1 visits today)
Scroll to Top