มูลค่ายุติธรรม คือ (Fair Value)

Click to rate this post!
[Total: 93 Average: 5]

มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) คือ ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในธุรกรรมที่เกิดขึ้นอย่างปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า

มูลค่ายุติธรรม คือ (Fair Value)
มูลค่ายุติธรรม คือ (Fair Value)
(Visited 165 times, 1 visits today)
Scroll to Top