ค่าขนส่งสินค้า ค่าระวาง คือ (Freight)

Click to rate this post!
[Total: 145 Average: 5]

ค่าขนส่งสินค้า ค่าระวาง (Freight) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ โดยคิดจากน้ำหนักของสินค้าเป็นหลักและคิดค่าขนส่งเพิ่มเติมกรณีเป็นสินค้าเพิ่มเติม เช่น สัตว์มีชีวิต สินค้าอันตราย เป็นต้น

ค่าขนส่งสินค้า ค่าระวาง คือ (Freight)
ค่าขนส่งสินค้า ค่าระวาง คือ (Freight)
(Visited 642 times, 1 visits today)
Scroll to Top