สมุดแยกประเภททั่วไป คือ (General Ledger)

Click to rate this post!
[Total: 92 Average: 5]

สมุดแยกประเภททั่วไป (General Ledger) หมายถึง สมุดที่บันทึกรวบรวมบัญชีแยกประเภทของทุกกิจกรรมบัญชี อันประกอบไปด้วยบันทึการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนทุนของเจ้าของกิจการ ซึ่งเป็นการบันทึกต่อจากสมุดบันทึกรายวัน

สมุดแยกประเภททั่วไป คือ (General Ledger)
สมุดแยกประเภททั่วไป คือ (General Ledger)
(Visited 256 times, 1 visits today)
Scroll to Top