สมุดรายวันทั่วไป คือ ( General Journal )

Click to rate this post!
[Total: 159 Average: 5]

สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) หมายถึง สมุดที่ใช้บันทึก รวบรวมรายการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานปกติของกิจการ เช่น บัญชีเงินสด บัญชีเจ้าหนี้การค้า บัญชีถอนใช้ส่วนตัว บัญชีรายได้ เป็นต้น

สมุดรายวันทั่วไป คือ ( General Journal )
สมุดรายวันทั่วไป คือ ( General Journal )
(Visited 742 times, 3 visits today)
Scroll to Top