สินค้าระหว่างผลิต คือ ( Good in Process )

Click to rate this post!
[Total: 315 Average: 5]

สินค้าระหว่างผลิต (Good in Process) หมายถึง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตและยังไม่เสร็จสมบรูณ์ ซึ่งยังไม่ถือเป็นสินค้าสำเร็จรูปแต่ถือเป็นสินค้าคงเหลือปลายงวดของกิจการ ซึ่งจะถูกบันทึกในรายงานงบดุลในด้านฝั่งสินทรัพย์หมุนเวียน

สินค้าระหว่างผลิต คือ ( Good in Process )
สินค้าระหว่างผลิต คือ ( Good in Process )
(Visited 1,441 times, 1 visits today)
Scroll to Top