ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด คือ (Held to maturity securities)

Click to rate this post!
[Total: 192 Average: 5]

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด (Held to maturity securities) หมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่กิจการถือไว้จนครบกกำหนดไถ่ถอนและได้ดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด คือ (Held to maturity securities)
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด คือ (Held to maturity securities)
(Visited 669 times, 1 visits today)
Scroll to Top