กิจการร้านค้า เจ้าของคนเดียว คือ (Individual Proprietorship)

Click to rate this post!
[Total: 135 Average: 5]

กิจการร้านเจ้าของคนเดียว (Individual Proprietorship) หมายถึง กิจการหรือธุรกิจที่มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการและควบคุมดำเนินงานเองทั้งหมด หากกิจการประสบความสำเร็จเจ้าของกิจการก็จะได้รับผลกำไรเพียงผู้เดียว ในขณะเดียวกันหากกิจการขาดทุน เจ้าของกิจการก็มีหน้าที่รับผิดชอบหนี้สินแบบไม่จำกัดความรับผิดชอบเช่นกัน

กิจการร้านค้า เจ้าของคนเดียว คือ (Individual Proprietorship)
กิจการร้านค้า เจ้าของคนเดียว คือ (Individual Proprietorship)
(Visited 199 times, 1 visits today)
Scroll to Top