งบกำไรขาดทุน คือ (Income Statement)

Click to rate this post!
[Total: 136 Average: 5]

งบกำไรขาดทุน (Income Statement) หมายถึง งบการเงินประเภทหนึ่งที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรหรือขาดทุนสุทธิ ในรอบบัญชีของกิจการ

งบกำไรขาดทุน คือ (Income Statement)
งบกำไรขาดทุน คือ (Income Statement)
(Visited 269 times, 1 visits today)
Scroll to Top