สินค้าคงเหลือ คือ (Inventories)

Click to rate this post!
[Total: 107 Average: 5]

สินค้าคงเหลือ (Inventories) หมายถึง ทรัพย์สินที่กิจการมีไว้เพื่อรอขาย ซึ่งหมายรวมถึงสินค้าสำเร็จรูป งานหรือสินค้าระหว่างทำ และวัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

สินค้าคงเหลือ คือ (Inventories)
สินค้าคงเหลือ คือ (Inventories)
(Visited 244 times, 1 visits today)
Scroll to Top