ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว คือ (Issued and Paid-up Sheare Capital)

Click to rate this post!
[Total: 127 Average: 5]

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (Issued and Paid-up Sheare Capital) คือจำนวนเงินที่เจ้าขอกิจการหรือหุ้นส่วนทำการชำระเงินแล้วเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการของกิจการ โดยกฏหมายกำหนดให้ต้องชำระเงินอย่างน้อย 25% ของจำนวนหุ้น ที่ตัวเองถืออยู่

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว คือ (Issued and Paid-up Sheare Capital)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว คือ (Issued and Paid-up Sheare Capital)
(Visited 1,050 times, 1 visits today)
Scroll to Top