ดอกเบี้ยจ่าย คือ (Interest Expenses)

Click to rate this post!
[Total: 358 Average: 5]

ดอกเบี้ยจ่าย (Interest Expenses) หมายถึง ดอกเบี้ยที่บริษัทจ่ายออกไประหว่างไตรมาสหรือในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อชำระดอกเบี้ยของหนี้สินบริษัทที่ปรากฏในงบดุลในหมวดหนี้สิน

ดอกเบี้ยจ่าย คือ (Interest Expenses)
ดอกเบี้ยจ่าย คือ (Interest Expenses)
(Visited 3,615 times, 4 visits today)
Scroll to Top