ภาษีเงินได้ คือ (Income Tax Expense)

Click to rate this post!
[Total: 229 Average: 5]

ภาษีเงินได้ (Income Tax Expense) หมายถึง ค่าบริการรายปีที่รัฐเรียกเก็บจากรายได้ ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่นรายได้รับล่วงหน้า ซึ่งแบ่งเป็นสองประเภท คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เรียกเก็บจากกำไรสุทธิของบริษัทที่จดทะเบียน

ภาษีเงินได้ คือ (Income Tax Expense)
ภาษีเงินได้ คือ (Income Tax Expense)
(Visited 1,144 times, 1 visits today)
Scroll to Top