กิจกรรมลงทุน คือ ( Investing Activities )

Click to rate this post!
[Total: 97 Average: 5]

กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) หมายถึง รายการเงินสดรับและจ่ายในงบกระแสเงินสด ที่เกิดจากกิจการซื้อหรือขายสินทรัพย์หรือทรัพยากรอื่นๆที่ไม่ใช่สินค้า และคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดรับในอนาคต

กิจกรรมลงทุน คือ ( Investing Activities )
กิจกรรมลงทุน คือ ( Investing Activities )
(Visited 486 times, 1 visits today)
Scroll to Top