ใบกำกับสินค้า คือ (Invoice)

Click to rate this post!
[Total: 589 Average: 5]

ใบกำกับสินค้า (Invoice) หมายถึง เอกสารที่แสดงรายการสินค้า จำนวน ราคา ซึ่งผู้ขายสินค้าจัดทำส่งให้กับผู้ซื้อสินค้าและผู้รับสินค้าลงลายมือชื่อกำกับไว้เป็นหลักฐาน

ใบกำกับสินค้า คือ (Invoice)
ใบกำกับสินค้า คือ (Invoice)
(Visited 4,451 times, 2 visits today)
Scroll to Top