เงินลงทุนในตราสารหนี้ คือ (Investment in Debt Securities)

Click to rate this post!
[Total: 95 Average: 5]

เงินลงทุนในตราสารหนี้ (Investment in Debt Securities) หมายถึง เงินลงทุนที่นำไปซื้อสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้  ที่เป็นสัญญาทางการเงินระหว่างผู้ออกตราสารหนี้และผู้ซื้อตราสาร ซึ่งมีกำหนดอายุเวลาและอัตราดอกเบี้ยผลประโยชน์ที่แนดนอนอันได้แก่ พันธบัตร หุ้นกู้  เป็นต้น

เงินลงทุนในตราสารหนี้ คือ (Investment in Debt Securities)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ คือ (Investment in Debt Securities)
(Visited 219 times, 1 visits today)
Scroll to Top