เงินลงทุนระยะยาว คือ ( Long-term Investment )

Click to rate this post!
[Total: 150 Average: 5]

เงินลงทุนระยะยาว (Long-term Investment) หมายถึง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกิจการที่ซื้อไว้ ด้วยวัตถุประสงค์ในการหาผลประโยชน์จากการลงทุนนั้นและไม่มีความตั้งใจที่จะขายเพื่อต้องการเงินสดในลักษณะลงทุนชั่วคราว หรือใช้สำหรับดำเนินกิจกรรมโดยปกติของกิจการ

เงินลงทุนระยะยาว คือ ( Long-term Investment )
เงินลงทุนระยะยาว คือ ( Long-term Investment )
(Visited 363 times, 1 visits today)
Scroll to Top