สำรองตามกฎหมาย คือ ( Legal Reserve )

Click to rate this post!
[Total: 306 Average: 5]

สำรองตามกฏหมาย (Legal Reserve) หมายถึง เงินทุนสำรองที่กิจการมีไว้ตามข้อกำหนดกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยกำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองของกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

สำรองตามกฎหมาย คือ  ( Legal Reserve )
สำรองตามกฎหมาย คือ ( Legal Reserve )
(Visited 1,078 times, 1 visits today)
Scroll to Top