หลักการมีสาระสำคัญ คือ (Materiality)

Click to rate this post!
[Total: 134 Average: 5]

หลักการมีสาระสำคัญ (Materiality) หมายถึง แนวคิดหรือการประชุมภายในสำหรับการสอบบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบงบการเงินตามหลักเกณฑ์รายงานทางการเงินที่กำหนด เช่น หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

หลักการมีสาระสำคัญ คือ (Materiality)
หลักการมีสาระสำคัญ คือ (Materiality)
(Visited 596 times, 1 visits today)
Scroll to Top