ราคาทุนถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้า คือ (Moving Average)

Click to rate this post!
[Total: 194 Average: 5]

ราคาทุนถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้า (Moving Average) หมายถึง วิธีการหามูลค่าสินค้าคงเหลือโดยเฉลี่ยต้นทุนให้กับสินค้าทุกหน่วยหน่วยละเท่าๆกัน โดยนำผลรวมราคาทุนของสินค้าทั้งหมดหารด้วยจำนวนหน่วยสินค้าที่ขาย

ราคาทุนถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้า คือ (Moving Average)
ราคาทุนถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้า คือ (Moving Average)
(Visited 990 times, 1 visits today)
Scroll to Top