ผลิตภัณฑ์เอก คือ (Main Product)

Click to rate this post!
[Total: 95 Average: 5]

ผลิตภัณฑ์เอก (Main Product) คือ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหลักของกิจการซึ่งเป็นรายได้ของกกิจการ โดยกิจการจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดำเนินการผลิตสินค้าดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์เอก คือ (Main Product)
ผลิตภัณฑ์เอก คือ (Main Product)
(Visited 271 times, 1 visits today)
Scroll to Top