ความเป็นกลาง คือ (Neutrality)

Click to rate this post!
[Total: 74 Average: 5]

ความเป็นกลาง (Neutrality) หมายถึง ข้อมูลที่แสดงสำหรับการทำบัญชีต้องมีความเป็นกลาง ปราศจากความลำเอียงและไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะชี้นำผู้ใช้งบการเงิน

ความเป็นกลาง คือ (Neutrality)
ความเป็นกลาง คือ (Neutrality)
(Visited 88 times, 1 visits today)
Scroll to Top