สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ ( Non-Current Assets )

Click to rate this post!
[Total: 187 Average: 5]

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์ถาวรของกิจการ โดยกิจการครอบครองไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานมีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานนานกว่า 1 ปี โดยอาจเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ เช่น อาคาร โรงงาน เครื่องจักร เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร เป็นต้น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ ( Non-Current Assets )
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ ( Non-Current Assets )
(Visited 2,507 times, 1 visits today)
Scroll to Top