กำไรขาดทุนสุทธิ คือ ( Net Profit/Loss )

Click to rate this post!
[Total: 122 Average: 5]

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (Net Profit/Loss) หมายถึง เป็นมาตรการที่สำคัญที่สุดในการวัดผลกำไรหรือขาดทุนนของกิจการหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแล้ว โดยหากมีผลการขาดทุนสุทธิให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ

กำไรขาดทุนสุทธิ คือ ( Net Profit/Loss )
กำไรขาดทุนสุทธิ คือ ( Net Profit/Loss )
(Visited 1,209 times, 1 visits today)
Scroll to Top