ตั๋วรับเงิน คือ (Notes Receivable)

Click to rate this post!
[Total: 227 Average: 5]

ตั๋วรับเงิน (Notes Receivable) หมายถึง ตั๋วสัญญาให้เงิน โดยผู้ออกตั๋วให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินตามที่ระบุไว้ในตั๋วแก่อีกบุคคคลหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่า ผู้รับเงิน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในตั๋ว ซึ่งตั๋วเงินรับเป็นสินทรัพย์ประเภทหมุนเวียนที่แสดงในงบดุลมีอายุไม่เกิน 1

ตั๋วรับเงิน คือ (Notes Receivable)
ตั๋วรับเงิน คือ (Notes Receivable)
(Visited 1,629 times, 1 visits today)
Scroll to Top