การโอนตั๋วเงิน คือ (Negotiation of Bill)

Click to rate this post!
[Total: 97 Average: 5]

การโอนตั๋วเงิน (Negotiation of Bill) หมายถึง การเปลี่ยนมือตั๋วเงิน ด้วยการสลักหลังและส่งมอบขึ้นอยู่กับประเภทตั๋ว โดยหากเป็นตั๋วจ่ายตามคำสั่งจะทำการโอนด้วยการสลักหลังและส่งมอบตั๋วและหากเป็นตั๋วผู้ถือจะทำการโอนเพียงส่งมอบตั๋วโดยไม่จำเป็นต้องสลักหลัง

การโอนตั๋วเงิน คือ (Negotiation of Bill)
การโอนตั๋วเงิน คือ (Negotiation of Bill)
(Visited 57 times, 1 visits today)
Scroll to Top