ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่มีอยู่ เมื่อไร

Click to rate this post!
[Total: 66 Average: 5]

     สินทรัพย์จะด้อยค่าก็ต่อเมื่อ ราคาในทางบัญชีของสินทรัพย์ที่แสดงในงบการเงินนั้นสูงกว่ามูลค่าตามความเป็นจริง หรือจากการได้รับคืนจากการขายสินทรัพย์กิจการจะต้องประเมินว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หรือกิจการจะต้องประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้รับคืนจากสินทรัพย์ค่ะ

ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่มีอยู่ เมื่อไร
ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่มีอยู่ เมื่อไร
(Visited 18 times, 1 visits today)
Scroll to Top