หน่วยเสียปกติ คือ (Normal Spoilage)

Click to rate this post!
[Total: 231 Average: 5]

หน่วยเสียปกติ (Normal Spoilage) คือ ของเสียที่มีข้อบกพร่อง ตำหนิ หรือเศษซากของวัตถุดิบ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นปกติในกระบวนการผลิต ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยจะนำหน่วยเสียปกตินี้ไปบันทึกเป็นต้นทุนการค้า

หน่วยเสียปกติ คือ (Normal Spoilage)
หน่วยเสียปกติ คือ (Normal Spoilage)
(Visited 1,209 times, 1 visits today)
Scroll to Top