เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น คือ ( Other Long – term Loans )

Click to rate this post!
[Total: 203 Average: 5]

เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น (Other Long – term Loans) หมายถึง เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่มิใช้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนเกินกว่า 1 ปี จึงจัดเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น คือ ( Other Long – term Loans )
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น คือ ( Other Long – term Loans )
(Visited 949 times, 2 visits today)
Scroll to Top