สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น คือ ( Other Current Assets )

Click to rate this post!
[Total: 190 Average: 5]

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (Other Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์หมุนเวียนที่กิจการไม่ได้แยกรายการไว้ในรายงานทางการเงิน อันเนื่องมาจากสาระสำคัญของแต่ละรายการและแต่ละบริษัทไม่เท่ากัน ซึ่งหาความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นได้ด้วยการอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น คือ ( Other Current Assets )
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น คือ ( Other Current Assets )
(Visited 2,129 times, 1 visits today)
Scroll to Top