หนี้สินหมุนเวียนอื่น คือ ( Other Current Liabilities )

Click to rate this post!
[Total: 133 Average: 5]

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (Other Current Liabilities) คือหนี้สินหมุนเวียนที่กิจการไม่ได้แยกรายการไว้ในรายงานทางการเงิน อันเนื่องมาจากสาระสำคัญของแต่ละรายการและแต่ละบริษัทไม่เท่ากัน ซึ่งหาความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นได้ด้วยการอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนี้สินหมุนเวียนอื่น คือ ( Other Current Liabilities )
หนี้สินหมุนเวียนอื่น คือ ( Other Current Liabilities )
(Visited 415 times, 1 visits today)
Scroll to Top