เงินให้กู้ยืมระยะยาว

เงินให้กู้ยืมระยะยาว (Other Long – term Investments)

Click to rate this post!
[Total: 200 Average: 5]

เงินให้กู้ยืมระยะยาว (Other Long – term Investments) คือเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการระยะยาว รวมทั้งลูกหนี้ในลักษณะอื่นใดที่นอกเหนือจากการดำเนินงานปกติของกิจการ ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะยาว (Other Long – term Investments)
เงินให้กู้ยืมระยะยาว (Other Long – term Investments)
(Visited 1,561 times, 1 visits today)
Scroll to Top