ส่วนของเจ้าของกิจการ คือ (Owner’s Equity)

Click to rate this post!
[Total: 117 Average: 5]

ส่วนของเจ้าของกิจการ (Owner’s Equity) หมายถึง ทุนที่กิจการนั้นๆมีซึ่งมีค่าเท่ากับ สินทรัพย์ – หนี้สิน โดยการเรียกชื่อส่วนของเจ้าของกิจการจะแบ่งแยกตามประเภทของกิจการ เช่น

* กิจการประเภทเจ้าของคนเดียว เรียกว่า ส่วนของเจ้าของกิจการ

* กิจการประเภทห้างหุ้นส่วน เรียกว่า ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน

* กิจการประเภทบริษัท เรียกว่า ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของเจ้าของกิจการ คือ (Owner’s Equity)
ส่วนของเจ้าของกิจการ คือ (Owner’s Equity)
(Visited 359 times, 1 visits today)
Scroll to Top