สำรองอื่น คือ (Other Reserves)

Click to rate this post!
[Total: 89 Average: 5]

สำรองอื่น (Other Reserves) คืออัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนในรูปของเงินทุนสำรองที่กันไว้จากกำไรสุทธิประจำปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.

สำรองอื่น คือ (Other Reserves)
สำรองอื่น คือ (Other Reserves)
(Visited 162 times, 1 visits today)
Scroll to Top