เช็คค้างจ่าย คือ ( Outstanding Check )

Click to rate this post!
[Total: 630 Average: 5]

เช็คค้างจ่าย (Outstanding Check) หมายถึง เช็คที่กิจการสั่งจ่ายให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นไปแล้ว แต่ผู้ที่ได้รับเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร ส่งผลทำให้ยอดเงินในบัญชีของกิจการสูงกว่างบบัญชีของกิจการ

เช็คค้างจ่าย คือ ( Outstanding Check )
เช็คค้างจ่าย คือ ( Outstanding Check )
(Visited 4,611 times, 1 visits today)
Scroll to Top