เจ้าหนี้อื่น คือ (Others-Accounts Payable)

Click to rate this post!
[Total: 298 Average: 5]

เจ้าหนี้อื่น (Others-Accounts Payable) หมายถึง  เจ้าหนี้อื่นที่มิใช่เจ้าหนี้การค้าของกิจการ เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า เป็นต้น

เจ้าหนี้อื่น คือ (Others-Accounts Payable)
เจ้าหนี้อื่น คือ (Others-Accounts Payable)
(Visited 2,404 times, 2 visits today)
Scroll to Top