ห้างหุ้นส่วน คือ (Partnership)

Click to rate this post!
[Total: 205 Average: 5]

ห้างหุ้นส่วน (Partnership) หมายถึง รูปแบบองค์กรธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงทำธุรกิจและรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินการ และตกลงจะแบ่งกำไรตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ซึ่งตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยมีห้างหุ้นส่วน 2 ชนิด คือห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วน คือ (Partnership)
ห้างหุ้นส่วน คือ (Partnership)
(Visited 866 times, 1 visits today)
Scroll to Top