ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Prepaid Expense )

Click to rate this post!
[Total: 162 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซึ่งกิจการได้ดำเนินการจ่ายเงินแล้ว แต่ ณ วันสิ้นงวดบัญชี กิจการยังไม่ได้รับบริการ ดังนั้นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจึงถูกบันทึกไว้ในรายการสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการ

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Prepaid Expense )
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Prepaid Expense )
(Visited 545 times, 1 visits today)
Scroll to Top