กำไร/ขาดทุนจากการขายและหรือการให้บริการ (Profit(Loss)from the Sale of Good and the endering of Service)

Click to rate this post!
[Total: 155 Average: 5]

กำไร/ขาดทุนจากการขายและหรือการให้บริการ (Profit(Loss)from the Sale of Good and the endering of Service) หมายถึง ผลประกอบการอันเป็นกำไรหรือขาดทุนของกิจการ ที่เกิดจากการดำเนินงานปกติของกิจการ ซึ่งไม่รวมรายได้อื่นๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากการดำเนินงานปกติของกิจการ

กำไร/ขาดทุนจากการขายและหรือการให้บริการ (Profit(Loss)from the Sale of Good and the endering of Service)
กำไร/ขาดทุนจากการขายและหรือการให้บริการ (Profit(Loss)from the Sale of Good and the endering of Service)
(Visited 374 times, 1 visits today)
Scroll to Top