ส่วนลดรับ คือ (Purchases Discounts)

Click to rate this post!
[Total: 1293 Average: 5]

ส่วนลดรับ (Purchases Discounts) หมายถึง มูลค่าส่วนลดที่บริษัทหรือกิจการได้รับจากผู้ขาย อาจเนื่องมาจากการมีการชำระเงินก่อนกำหนดที่ตกลงกันไว้ ซึ่งส่วนลดนี้ไม่ใช่ส่วนลดที่ได้รับเมื่อมีการซื้อสินค้า

ส่วนลดรับ คือ (Purchases Discounts)
ส่วนลดรับ คือ (Purchases Discounts)
(Visited 8,343 times, 1 visits today)
Scroll to Top