เงินสดย่อย คือ (Petty cash)

Click to rate this post!
[Total: 251 Average: 5]

เงินสดย่อย (Petty cash) หมายถึง รายการเงินสดชนิดหนึ่งของกิจการ ที่กำหนดวงเงินจำนวนหนึ่งขึ้นมาถือไว้เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆภายในกิจการ เช่น รายจ่ายค่าพาหนะ การเดินทาง ค่าไปรษณียกร เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายเล็กน้อยซึ่งไม่คุ้มค่ากับการเขียนเช็คสั่งจ่าย หรือผู้รับจำเป็นต้องได้รับในรูปแบบเงินสดเท่านั้น

เงินสดย่อย คือ (Petty cash)
เงินสดย่อย คือ (Petty cash)
(Visited 771 times, 1 visits today)
Scroll to Top