สมุดรายวันซื้อ คือ ( Purchases Journal )

Click to rate this post!
[Total: 174 Average: 5]

สมุดรายวันซื้อ (Purchases Journal) หมายถึง สมุดบัญชีขั้นต้นที่ใช้บันทึกเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันการซื้อเชื่อเท่านั้น โดยหากเป็นการซื้อด้วยเงินสดรายการจะถูกนำไปบันทึกในสมุดรายวันจ่ายเงินแทน

สมุดรายวันซื้อ คือ ( Purchases Journal )
สมุดรายวันซื้อ คือ ( Purchases Journal )
(Visited 870 times, 1 visits today)
Scroll to Top