ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ ( Promissory Note )

Click to rate this post!
[Total: 192 Average: 5]

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) คือ หนังสือตราสารที่บุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ออกตั๋ว ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลหนึ่งที่เรียกว่าผู้รับเงิน โดยในตั๋วสัญญาใช้เงินจะต้องระบุรายละเอียด จำนวนเงิน วันที่กำหนดและวันที่ออกตั๋ว สถานที่ใช้เงิน ชื่อของผู้รับเงินและลายมือชื่อของผู้ออกตั๋ว

ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ ( Promissory Note )
ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ ( Promissory Note )
(Visited 1,173 times, 1 visits today)
Scroll to Top