ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ คือ (Relevance)

Click to rate this post!
[Total: 96 Average: 5]

ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) หมายถึง  กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง โดยพิจารณาความเกี่ยวข้องจากหลาย ๆ ทางเลือกที่ได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การ การตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญ และเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหาร หรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทำงาน การประสานงาน และการควบคุม

ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ คือ (Relevance)
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ คือ (Relevance)
(Visited 813 times, 1 visits today)
Scroll to Top