ตัวแทนอันเที่ยงธรรม

การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Representational Faithfulness)

Click to rate this post!
[Total: 298 Average: 5]

การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Representational Faithfulness) เป็นลักษณะประการหนึ่งของแนวความคิดและหลักการทางบัญชีในหัวข้อความเชื่อถือได้ โดยการเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมหมายถึง การแสดงรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องและต้องอ้างอิงตามความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจมิใช่รูปแบบกฏหมายเพียงอย่างเดียว เช่น อาคารและอุปกรณ์ต้องรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่ใช่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย เป็นต้น

การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Representational Faithfulness)
การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Representational Faithfulness)
(Visited 694 times, 1 visits today)
Scroll to Top