การกลับรายการปรับปรุง คือ (Reversing Entries)

Click to rate this post!
[Total: 431 Average: 5]

การกลับรายการปรับปรุง (Reversing Entries) หมายถึง การบันทึกกลับรายการปรับปรุงที่ได้ปรับปรุงไว้แล้วเมื่อสิ้นงวดบัญชีก่อนหน้า โดยนำมาบันทึกกลับในสมุดรายวันทั่วไปในต้นงวดบัญชีถัดไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการบันทึกรายการสำหรับงวดบัญชีถัดไป

การกลับรายการปรับปรุง คือ (Reversing Entries)
การกลับรายการปรับปรุง คือ (Reversing Entries)
(Visited 2,131 times, 1 visits today)
Scroll to Top